Regulamin serwisu iBHP.pl

 

REGULAMIN PLATFORMY – E-LEARNING IBHP

 

www.ibhp.pl

 

§1 Informacje ogólne, definicje

1. Wyłącznym właścicielem platformy ze szkoleniami okresowymi BHP - www.ibhp.pl jest firma IBHP Sp. z o.o. z siedzibą w 26-630 Jedlnia Letnisko przy ul. Traugutta 9 oraz biurem w 02-972 Warszawa Aleja Rzeczypospolitej 29 lok. 16 zwana dalej IBHP. NIP: 796-001-95-97, REGON: 670511049, KRS: 0000501598 tel. (22) 243 02 01, e-mail kontakt@ibhp.pl

2. Stroną dokonującą zamówień w www.ibhp.pl mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - zwane dalej Nabywcą.

3. Użytkownik – osoba zatrudniony na umowę o pracę przez Nabywcę, pracownik wskazany z imienia i nazwiska, skierowany do udziału w odpowiednim szkoleniu przez Nabywcę. Użytkownikiem może być również Nabywca jeżeli wykupił szkolenie dla siebie.

4. Platforma – wirtualna platforma dostępna w Internecie, na której umieszczone zostały szkolenia okresowe BHP.

5. Szkolenie:

a) szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,

b) szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami,

c) szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

6. Certyfikat – pisemne zaświadczenie potwierdzające ukończenie okresowego szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika.

7. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług w zakresie szkoleń okresowych BHP, świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy e-learning.

8. Zarejestrowanie się w www.ibhp.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 

§2 Zasady ogólne

1. Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń okresowych BHP na Platformie e-learning jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z Internetem, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.

2. W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik ma ciągły dostęp do FAQ w przypadku gdy nie znajdzie tam niezbędnych informacji może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając e-mail : kontakt@ibhp.pl w celu uzyskania pomocy.

3. W celu udostępnienia przez IBHP szkoleń Użytkownikom, Nabywca powinien przesłać listę Uczestników szkolenia równą liczbie wykupionych szkoleń wraz z adresami e-mail. Po czym IBHP niezwłocznie wyśle na podane adresy e-mail zaproszenie do skorzystania szkolenia w którym znajdować się będą wszystkie niezbędne dane do pierwszego logowania.

4. Użytkownik po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.

5. Dostęp do Szkolenia jest nieograniczony czasowo.

6. Szkolenie okresowe kończy się testem. Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego BHP

oraz uzyskania Certyfikatu jest udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

7. Użytkownik przed przystąpieniem do testu zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych niezbędnych do wystawienia Certyfikatu, takich jak: imię i nazwisko, data i miejsca urodzenia oraz zajmowane stanowisko.

8. Użytkownik który nie ukończył szkolenia, nie otrzymuje Certyfikatu. Nie przysługuje mu również prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

9. Użytkownik zobowiązuje się podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.

 

§3 Zaświadczenie ukończenia kursu

1. Certyfikat jest wystawiany tylko i wyłącznie Użytkownikowi który pozytywnie ukończył szkolenie okresowe BHP korzystając z Platformy.

2. Uczestnikom którzy nie ukończyli szkolenia, nie uzyskali 70% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego Certyfikat nie zostanie wystawiony.

3. Reklamacje dotyczące braku otrzymania certyfikatu po szkoleniu przyjmujemy w okresie do 30 dni od momentu jego zamówienia.

 

§4 Prawa autorskie

1. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać ani rozpowszechniać żadnych materiałów, niezależnie od formy, stanowiących treść szkolenia osobą trzecim.

2. Użytkownik zobowiązuję się korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, oraz z postanowieniami Regulaminu jak również z Przepisami Prawa.

 

§5 Przedmiot transakcji i cena

1. Przedmiotami transakcji są szkolenia okresowe BHP przedstawione na witrynie internetowej www.ibhp.pl

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ibhp.pl są podane w złotych polskich (PLN).

3. Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT). W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.

4. W przypadku gdyby cena za dane szkolenie na stronie www.ibhp.pl różniła się od ceny przesłanej w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, Nabywca ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.

5. W cenę wliczone zostało:

a) odbycie szkolenia okresowego BHP w formie e-learning,

b) test końcowy,

c) wystawienie i wysyłka Certyfikatu przesyłką listowną na adres wskazany przez Nabywcę.

6. W przypadku większej liczby użytkowników korzystających ze zmniejszonej oferty cenowej, Certyfikaty wysyłane są w jednej zbiorczej przesyłce pocztowej nieodpłatnie. Na życzenie Nabywcy Certyfikaty mogą zostać wysłane w kilku przesyłkach lub też za pośrednictwem firmy kurierskiej natomiast koszty takich wysyłek poniesie Nabywca.

 

§6 Zamówienia

1. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z regulaminem i akceptacji jego postanowień.

2. Szkolenie okresowe BHP jest udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę.

3. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika IBHP telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane - zostaną anulowane.

4. Wszystkie zamówienia złożone drogą elektroniczną, poprzez witrynę www.ibhp.pl, dostarczane są do Nabywcy automatycznie po dokonaniu płatności.

5. Zamówienia złożone w inny sposób niż poprzez serwis internetowy, złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.

6. Firmy będące płatnikami VAT zobowiązane są do podania numeru NIP, który niezbędny będzie do wystawienia Faktury VAT. Nabywca upoważniają firmę IBHP do wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy.

 

§7 Forma płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

1. przelewem na konto IBHP - Idea Bank 47 1950 0001 2006 0767 9391 0002. Faktura pro-forma może zostać pobrana z panelu klienta, konieczne jest podanie numeru zamówienia w tytule przelewu,

2. płatności kartą kredytową realizowane za pomocą www.dotpay.pl,

3. płatności internetowe realizowane za pomocą www.dotpay.pl,

 

§8 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niepoprawnego działania platformy jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie administratora systemu:

a) listownie, wysyłając reklamacje listem poleconym na adres biura w Warszawie,

b) wysyłając e-mail na adres kontakt@ibhp.pl

2. Użytkownik składający reklamacje powinien podać swoje imię i nazwisko, swój e-mail zarejestrowany w platformie oraz powód reklamacji zwięźle go opisując.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. Po jej rozpatrzeniu Użytkownik zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez IBHP.

4. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik ma prawo dochodzić swych praw zgodnie z Przepisami Prawa panującego w Polsce.

 

§9 Odpowiedzialność

1. IBHP nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane przez Użytkownika, wynikające z niewłaściwego korzystania z serwisu, lub niemożności skorzystania z niego,

b) usterki w działaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których firma IBHP przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

c) korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d) następstwa wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, szczególnie za dokonane zamówienia, wybraną formę płatności,

e) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od IBHP,

f) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od niego.

 

§10 Uwagi końcowe

1. Zabrania się kopiować w całości lub części szkolenia BHP dostępnego w ramach Platformy IBHP.

2. IBHP dołoży wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy szkoleniowej.

3. IBHP zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.

4. Zmiany w ofercie Platformy IBHP, zawarte w nim informacje, opisy, ceny oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez IBHP bez uprzedniego poinformowania Nabywców o tym fakcie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Umowa zawierana jest między Nabywcą a firmą IBHP.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące na terenie Polski.

7. IBHP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ibhp.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2012 roku.

 

Trwa ładowanie strony...

Facebook